Kişisel Veri Politikasi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi gereğince, sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi ve finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması; İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil vb.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, talep edilen/diğer ürün/hizmetlerin sunabilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından şirketlerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ve diğer 3. kişilere; BTK, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), TCMB, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi dahil olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza(acenteler, servisler, broker ve/veya reasürans şirketleri vb.), tedarikçilerimize(bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerya ve eksperler, asistans hizmeti servis sağlayıcıları vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Web Sitesi ve Çağrı Merkezi, Yetkili Kamu kurum kuruluşları ile Meslek Birlikleri dahil tüm kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Magdeburger Sigorta A.Ş. nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek saklanacaktır. Magdeburger Sigorta A.Ş., kişisel veri barındıran sistemlerimizin yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve korumayı sağlamaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunda sayılan istisnalar/ kapsam dışı bırakılan haller haricinde sadece; kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması ve faaliyetin devamının sağlanması amacıyla; grup şirketleri / iştirakler, hukuk müşavirleri, vergi uzmanları, mali müşavir, bu verileri tutmaya yetkili şirketin çalışanları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Sigorta kuruluşlarının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek “Başvuru Formu’nu” kullanabilirsiniz.

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

 1. Elden
 2. İadeli taahhütlü mektupla
 3. Noter aracılığıyla

FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3, K:6 Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile veya

 1. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak kvkk@magdeburger.com.tr adresine
 2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuru formu için tıklayınız

KVKK Uyum Politikasını Görütünlemek için tıklayınız.